DSpace Repository

Poziom zdolności i osiągnięć muzycznych uczniów klas II szkoły podstawowej oraz jego pedagogiczne uwarunkowania

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2015-01-12T13:48:02Z
dc.date.available 2015-01-12T13:48:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Bonna Beata (2012), Poziom zdolności i osiągnięć muzycznych uczniów klas II szkoły podstawowej oraz jego pedagogiczne uwarunkowania, (w:) R.J. Piotrowski, P.A. Trzos (eds.), Wspieranie potencjału dydaktycznego nauczycieli muzyki. Edukacja - Wiedza - Wykonawstwo - Praktyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, s. 133-152; Bonna Beata (2012), The level of skills and musical achievements among the pupils of a second year of primary school and its pedagogical determinants, (in:) R.J. Piotrowski, P.A. Trzos (eds.), Enhancing the didactic potential of the teachers of music. Education - Knowledge - Performance - Practice, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, pp. 133-152. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-88335-78-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1353
dc.description The research reported on the article involved the IMMA musical abilities test by E.E. Gordon and an original music abilities test which diagnoses the perceptual competence of the pupils regarding identification of the major and minor tonality, duple and triple meter, determining the pitch of the sounds and their number in the harmony, identification of tempo, dynamics and articulation, the tones of instruments as well as masculine and feminine voices, identification of polish dances and determining the mood of musical works. The remaining tasks were used to evaluate the basic music knowledge by testing the names of the notes, rhythmic values and the composer’s surnames. The research proved that the key differentiator of the level of music abilities and achievements among kids was the teacher. The classes with special musical education realized by a music teacher had a higher average score in the IMMA test than the classes where music was taught by early-school teachers. Also in the class bands with specialist musical education over 80% of the pupils possessed high musical competence, whereas in bands without a music teacher most of the pupils possessed an average achievements. The highest differentiation of the results concerned the tasks evaluating the basic components of a musical ear: the perception of tonality, the pitch of the sounds and the direction of the melodic line, metre, tempo and the characteristic rhythmic structures. The higher scores of these classes also regarded the perception of the structure of a musical piece, the articulation of sounds, identification of dances and acquiring the basic musical knowledge. en_US
dc.description.abstract W artykule zawarto wyniki testu zdolności muzycznych IMMA E.E. Gordona oraz autorskiego Sprawdzianu umiejętności muzycznych, który diagnozował percepcyjne kompetencje uczniów w zakresie: rozpoznawania durowej i molowej tonalności, dwu- i trójdzielnego metrum, określania wysokości dźwięków i ich liczby we współbrzmieniach, rozpoznawania tempa, dynamiki i artykulacji, brzmienia instrumentów oraz głosów żeńskich i męskich, identyfikowania tańców polskich, a także określania nastroju utworów muzycznych. Pozostałe zadania wykorzystano do określenia poziomu podstawowej wiedzy muzycznej badanych, weryfikując znajomość nazw nut, wartości rytmicznych oraz nazwisk kompozytorów. Badania wykazały, że czynnikiem różnicującym poziom zdolności i osiągnięć muzycznych uczniów był m.in. nauczyciel. Klasy objęte specjalistyczną edukacją muzyczną realizowaną przez nauczycieli muzyki uzyskały wyższą średnią punktów w teście IMMA niż klasy uczące się muzyki pod kierunkiem pedagogów wczesnoszkolnych. Również w zespołach klasowych objętych specjalistyczną edukacją muzyczną ponad 80% uczniów posiadało wysoki poziom kompetencji muzycznych, natomiast w klasach bez nauczycieli muzyki większość uczniów charakteryzowała się średnim poziomem osiągnięć. Największe zróżnicowanie wyników dotyczyło zadań określających podstawowe komponenty słuchu muzycznego: percepcję tonalności, wysokości dźwięków i kierunku linii melodycznej, metrum, tempa oraz charakterystycznych struktur rytmicznych. Wyższe osiągnięcia klas z nauczycielami muzyki dotyczyły także przykładów sprawdzających percepcję budowy utworu muzycznego, artykulacji dźwięków, rozpoznawanie tańców oraz stopień opanowania podstawowej wiedzy muzycznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject pedagogiczne uwarunkowania zdolności i osiągnięć muzycznych uczniów szkoły podstawowej en_US
dc.subject percepcyjne umiejętności i wiedza muzyczna uczniów szkoły podstawowej en_US
dc.subject pedagogical determinants of skills and musical achievements among the primary school pupils en_US
dc.subject perceptual abilities and knowledge of music among the primary school pupils. en_US
dc.title Poziom zdolności i osiągnięć muzycznych uczniów klas II szkoły podstawowej oraz jego pedagogiczne uwarunkowania en_US
dc.title.alternative The level of skills and musical achievements among the pupils of a second year of primary school and its pedagogical determinants en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska