DSpace Repository

The differences in chosen spirometric values of young judo competitors against of the control group as one of the patterns to the improvement the health of the young generation

Show simple item record

dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Kuźmińska, Agnieszka
dc.contributor.author Przybylski, Grzegorz
dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Pyskir, Jerzy
dc.contributor.author Bannach, Małgorzata
dc.contributor.author Adam, Marek
dc.date.accessioned 2013-12-17T09:39:33Z
dc.date.available 2013-12-17T09:39:33Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology”, Vol. 13, no. 4 (2013), pp. 16–24 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/164
dc.description Mała aktywność fizyczna młodego pokolenia przekłada się w latach następnych na problemy dużej części społeczeństwa a więc również na zwiększenie wydatków budżetowych na ochronę zdrowia. Dlatego tez oprócz tworzenia programów szkolnych i innych poprawiających kondycję fizyczną należy prezentować wzorce z pośród różnych dyscyplin sportowych uprawianych przez młodych ludzi i wykazać ich pozytywne działanie pro zdrowotne. Wybrano i przebadano spirometrycznie czołowych juniorów - zawodników judo, oraz osoby nie trenujące w zbliżonym wieku o zbliżonych parametrach somatycznych. Pomimo młodego wieku i nie zakończonego jeszcze w pełni rozwoju osobniczego młodych ludzi w obu badanych grupach wyniki spirometryczne judoków były istotnie wyższe i wykazywały istotne zależności z niektórymi wielkościami somatycznymi. Zaprezentowanie wybranych różnic w spirometrycznym obrazie młodego człowieka trenującego judo i nie trenującego może być właściwym czynnikiem motywującym do aktywności fizycznej. en_US
dc.description.abstract Poor physical activity in the young generation in the subsequent years results in problems of the majority of the society and at the same time in the increase of budget expenses on the healthcare. Therefore, despite creating school programs aimed at improving the physical condition some exemplars taken from various sports disciplines taken up by young people should be presented with their pro-health effect. Leading junior judo competitors and people at similar age and with similar somatic parameters who were not involved in sports were selected and examined spirometrically. Despite the young age and still unfinished personal development of the young people tested in both groups, the results in the group of judo competitors were significantly higher and showed a significant correlation to some of the somatic value. The aim of these study was presentation of the chosen differences in the spirometric values between the young judo competitors and persons who were not involved in sports. It shows as sport realized as judo can be the main factor (and pattern) motivating for physical activities. It is also important: ease of spirometric tests, the values of self-defense in judo and visible development of the respiratory system. Depending on the results of spirometry indication of some somatic features may be an additional motivating factor. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject spirometry en_US
dc.subject judo en_US
dc.subject BMI en_US
dc.subject fatty tissue en_US
dc.subject the mobility of the chest en_US
dc.subject spirometria en_US
dc.subject tkanka tłuszczowa en_US
dc.subject ruchomość klatki piersiowej en_US
dc.title The differences in chosen spirometric values of young judo competitors against of the control group as one of the patterns to the improvement the health of the young generation en_US
dc.title.alternative Różnice w wybranych wartościach spirometrycznych młodymi judoków na tle grupy kontrolnej jako jeden ze wzorców do poprawy zdrowia młodego pokolenia en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record