DSpace Repository

Przegląd Pedagogiczny, 2014, Numer 2

Przegląd Pedagogiczny, 2014, Numer 2

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Ryszard Gerlach
  Edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych
 • Stanisław Kunikowski
  Edukacja kulturalna wobec wyzwań cywilizacyjnych
 • Ewa Przybylska
  Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji
 • Katarzyna Ludwikowska
  Szkolnictwo wyższe w kontekście zmian cywilizacyjnych - wybrane zagadnienia
 • Anna Dudak
  Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego
 • Gabriela Paprotna
  Edukacja wobec przemian aksjologicznych
 • Elżbieta Sternal
  Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych
 • Aneta Klementowska
  Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym
 • Błażej Przybylski
  Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów
 • Jolanta Lenart
  Student i praca. Historia i współczesność
 • Norbert Pikuła
  Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych
 • Anna Kławsiuć-Zduńczyk
  Poradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacji
 • Alicja Szostkiewicz
  Sztuka uczenia się jako jedna z kluczowych kompetencji XXi wieku w obszarze andragogiki
 • Magdalena Kolber
  Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji
 • Łukasz Brzeziński
  Coaching - możliwość wykorzystania w edukacji

 • II. Z badań
 • Eunika Baron-Polańczyk
  Motywy stosowania iCT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)
 • Iwona Mandrzejewska-Smól
  Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości
 • Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka
  Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji
 • Dagmara Boruc
  Poziom zadowolenia u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie Polski

 • III. Debiuty naukowe
 • Monika Chodyna-Santus
  Dysleksja w mediach
 • Aleksandra Rzyska
  Jaka edukacja wobec kryzysu kultury? Między ideologią a filozofią osobistych znaczeń

 • IV. Recenzje
 • Marta Dobrzyniak
  Renata Tomaszewska-Lipiec (ed.) / Professional education in the context of knowledge based economy. Bydgoszcz 2013
 • Szymon Borsich
  Agnieszka Wilczyńska (red.) / Młodzież na biegunach życia społecznego. Warszawa 2014

 • V. Varia
 • Janina Duszyńska
  Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych

 • Recenzenci tomu
  prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak UG, dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka prof. nadzw. UMK, dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska prof. nadzw. UKW, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski APS, prof. dr hab. Urszula Ostrowska UKW

  Recent Submissions

  • Gerlach, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Zmiana jest obecnie jednym z najczęściej używanych terminów, za pomocą którego próbuje się opisywać, charakteryzować, analizować czy wyjaśniać szereg zjawisk, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Jednym ze sposobów ...
  • Kunikowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Edukacja kulturalna nierozerwalnie związana jest z pedagogiką kultury. Przed pedagogiką kultury staje ogromny ciężar szczególnej odpowiedzialności za dokonujący się proces zmian i przeobrażeń w kulturze współczesnej, nie ...
  • Przybylska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Autorka podejmuje kwestię analfabetyzmu funkcjonalnego w wysoko uprzemysłowionych krajach bogatego Zachodu. W nawiązaniu do najnowszych badań empirycznych przeprowadzonych w Anglii, Francji i Niemczech pokazuje skalę ...
  • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W opracowaniu podjęto problematykę przeobrażeń współczesnego świata pracy, zwłaszcza elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na pracowników portfolio. Rozważaniom poddano również ...
  • Ludwikowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Za cechę konstytutywną XXi wieku uznać można zmianę – wszechobecną, permanentną, intensywną, nacechowaną dychotomią. Lawinowo następujące przeobrażenia odciskają swoje piętno na wszystkich elementach tworzących otaczającą ...
  • Dudak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, ...
  • Paprotna, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Współczesna rzeczywistość to pasmo dynamicznych zmian, które nie pozostają bez wpływu na edukację. Bardzo wyraźnie wpływ ten uwidacznia się w sferze aksjologicznej. Edukacja staje m.in. wobec takich zjawisk, jak: relatywizm ...
  • Sternal, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł zwraca uwagę na szczególne znaczenie kompetencji społecznych w kontekście przemian społeczno-gospodarczych. Posiadanie kompetencji społecznych w procesie trwającej globalizacji jest niezwykle istotne nie tylko w ...
  • Klementowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł poświęcony jest Ochotniczym hufcom Pracy, które odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno na rynku edukacyjnym, jak też na rynku pracy. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące struktury oraz ...
  • Przybylski, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Nazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc ...
  • Lenart, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł dotyczy coraz częstszego zjawiska łączenia studiów stacjonarnych z pracą zawodową. Autorka zastanawia się, czy ma ono swoje odpowiedniki w tradycji studiowania. W tym celu sięga do średniowiecznej idei uniwersytetu ...
  • Pikuła, Norbert (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł porusza zagadnienia dotyczące stale rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów, uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny. Realizacja działań edukacyjnych, których beneficjentami ...
  • Kławsiuć-Zduńczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W artykule przedstawiono najnowsze ujęcie poradnictwa, które ściśle koresponduje z koncepcją uczenia się przez całe życie. Poradnictwo całożyciowe zostało przeanalizowane przez pryzmat współczesnych przemian edukacyjnych ...
  • Szostkiewicz, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie opanowania sztuki uczenia się, które według Roberta Smitha jest niezbędne w funkcjonowaniu społeczeństwa XXi wieku. Tożsama umiejętność uczenia się jest jedną z ośmiu kluczowych ...
  • Kolber, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji i ...
  • Brzeziński, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Niniejszy artykuł dotyczy wykorzystania metody coachingu przez nauczycieli w pracy z uczniami i ma na celu wyjaśnienie, czym jest ta metoda i jakie może znaleźć zastosowanie w edukacji. W tym celu przedstawiono zasady ...
  • Baron-Polańczyk, Eunika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu badań diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi iCT w ...
  • Mandrzejewska-Smól, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Celem artykułu jest podkreślenie konieczności zastanowienia się nad starością i procesem starzenia się w kontekście dynamicznego procesu starzenia się społeczeństw, a także ukazanie dróg i inicjatyw, za pomocą których ...
  • Ostafińska-Molik, Barbara; Wysocka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Autorki dokonują teoretycznej i empirycznej analizy stylów wychowania w rodzinie, uwzględniając ich charakterystykę i konsekwencje rozwojowe. Badania empiryczne prowadzone były wśród adolescentów (młodzieży gimnazjalnej) ...
  • Boruc, Dagmara (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W pracy dokonano analizy poziomu zadowolenia z życia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z zakładach karnych na terenie Polski. do przeprowadzenia badania wykorzystano Kwestionariusz Zadowolenia z życia ...

  View more