DSpace Repository

Edukacja europejska - mit nowego człowieka, czy realne zadanie?

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-18T11:49:31Z
dc.date.available 2014-01-18T11:49:31Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Edukacja europejska - mit nowego człowieka, czy realne zadanie? [w:] T.Lewowicki, J.Urban (red.): Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej - teoria i praktyka. Wydział Etnologii i Nauk i Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s.30-40. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-87819-05-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/247
dc.description ang. The idea of European education has already almost hundred years still the however state, the object of discussion. It from one as side, especially numerous educational programmes in countries of Europejskiej Unii were realized was with European contents at bases' - from second however, continually controversial is European dimension education, which from one's dawns insufficiently dookreślić it permits on numerous interpretations and wakes grumblers' criticism. Author old seek on question answer, or real European education exists - or rather mum to deal with exclusively from discussion about myth, which on smaller or larger scale, it fertilizes teachers and tutors' imagination realizing the really divergent programmes of national systems of education systematically? Wonders, or the hundreds thousand men participating in pracach of school clubs the or European classes, taking in international exchanges and trips the part, they shape their European identity and identification really consciously from this European what - or are the passive recepient by order of superior authority the throwed on program contents rather simply or use to departures the opportunity tylko, or the unreeling the own interests, without appealing to own Europeanness, or definite personal European's example. en_US
dc.description.abstract Idea edukacji europejskiej ma już prawie sto lat, nadal jednak stanowi przedmiot dyskusji. Z jednej bowiem strony, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej realizuje się liczne programy edukacyjne z treściami europejskimi u podstaw - z drugiej jednak, wciąż kontrowersyjny jest europejski wymiar edukacji, który od swego zarania niedostatecznie dookreślony pozwala na liczne interpretacje i budzi krytykę malkontentów. Autor stara się poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywista edukacja europejska istnieje - czy raczej mamy do czynienia wyłącznie z dyskusją o micie, który na mniejszą lub większą skalę, systematycznie zapładnia wyobraźnię nauczycieli i wychowawców realizujących tak naprawdę rozbieżne programy narodowych systemów oświaty? Zastanawia się, czy setki tysięcy ludzi uczestniczących w pracach szkolnych klubów czy klas europejskich, biorących udział w wymianach międzynarodowych i wycieczkach, rzeczywiście świadomie kształtują swą europejską tożsamość i identyfikację z tym co europejskie - czy raczej po prostu są biernymi odbiorcami odgórnie narzuconych treści programowych lub tylko wykorzystują okazję do wyjazdów, czy rozwijania własnych zainteresowań, bez odwoływania się do własnej europejskości, czy określonego wzoru osobowego Europejczyka. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydział Etnologii i Nauk i Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo Gnome en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Unia Europejska en_US
dc.subject Europa en_US
dc.subject edukacja obywatelska en_US
dc.subject edukacja europejska en_US
dc.subject migracje en_US
dc.subject pogranicze en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject Inny en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.title Edukacja europejska - mit nowego człowieka, czy realne zadanie? en_US
dc.title.alternative European Education - a Myth of a New Man or a Real Task? en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska