DSpace Repository

Browsing Przegląd Pedagogiczny, 2015, Numer 1 by Title

Browsing Przegląd Pedagogiczny, 2015, Numer 1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Grabowska, Tatiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Szkolne poznawanie przyrody jest różne, czasem okazjonalne, żeby nie powiedzieć przypadkowe, zdominowane przez kolorowe ilustracje, środki elektroniczne, multimedialne czytniki. Ogromną rolę w możliwościach poznawania ...
 • Okulicz-Kozaryna, Katarzyna; Borkowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest stosunkowo słabo poznanym problemem zdrowotnym, co utrudnia jego rozpoznawanie i skuteczną pomoc. Jakościowa analiza trzech przypadków stanowi punkt wyjścia do rozważań ...
 • Kita, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Wykorzystanie seksualne dziecka jest złem nie samym w sobie, ale jest złem wynikającym z pozbawienia dziecka beztroskiej umiejętności wchodzenia w relacje międzyludzkie, nawiązywania relacji, okazywania i przyjmowania ...
 • Krasiejko, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Asystent rodziny jest nową służbą społeczną w systemie pomocy społecznej powołaną Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu udzielenia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności ...
 • Rębiałkowska-Stankiewicz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Każda choroba przewlekła dotyka całą rodzinę i jest źródłem stresu. Często pozbawia członków rodziny poczucia bezpieczeństwa, wprowadza chaos, niepewność, lęk oraz destabilizuje dotychczasowe życie. Stan apaliczny, popularnie ...
 • Kaszlińska, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Artykuł traktuje o możliwościach diagnozowania kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych. Autorka określa umiejętności społeczne, jakie składają się na kompetencję społeczną dziecka przedszkolnego, a także warunki, jakie ...
 • Herzberg, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Artykuł prezentuje propozycję diagnozowania postaw uczniów w wieku 10-12 lat wobec zachowań agresywnych przejawianych w hipotetycznych sytuacjach mogących takie zachowania wywołać. Sytuacje te mogą być bliskie doświadczeniom ...
 • Hicks, Stephen (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Jak najlepiej możemy pomóc młodym ludziom w nabraniu postawy przedsiębiorczości – przygotować ich czy to do zainicjowania własnego biznesu, czy to do bycia przedsiębiorczymi w ramach istniejących firm, czy też do przeżywania ...
 • Nowak, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Dzisiejsza szkoła znalazła się w impasie, uwikłana między racjonalnością adaptacyjną i emancypacyjną. Kryzys szkolnej edukacji polega na tym, że tradycyjna formuła kształcenia już się nie sprawdza, a nowym koncepcjom brak ...
 • Trzos, Paweł Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
 • Gromkowska-Melosik, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  W niniejszym tekście podejmuję próbę rekonstrukcji kryteriów przyjmowania do Harvard University w perspektywie historycznej. W sposób szczególny interesuje mnie ewolucja mechanizmu zamykania/otwierania dostępu do studiowania ...
 • Jakubowicz-Bryx, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Zmiany w systemie edukacji ujawniły korzystne tendencje zachodzące w relacjach rodzice – szkoła. Działania ukierunkowane są na rodzinę, która zabiega o to, by kształcenie ich dzieci było efektywne i odbywało się w poczuciu ...
 • Góźdź, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Artykuł prezentuje problematykę motywacji w edukacji. Przedstawiono w nim zwięźle pojęcie motywacji oraz główne nurty teoretyczne odnoszące się do tego zagadnienia. Szczególne miejsce poświęcono koncepcji Self-Determination ...
 • Gajda, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Istotnym aspektem pomiaru kreatywności jest element stylu tworzenia. W literaturze światowej istnieje szereg teorii, które opisują różnorodne style twórczego funkcjonowania. Niestety, brakuje narzędzi do badania stylu, ...
 • Syslová, Zora (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  The presented study brings to the professional discourse a view on the reflection of pre-primary teachers in two phases of their professional development. The level of reflection was ascertained in the period of their study ...
 • Kotowska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  W niniejszym artykule została omówiona metafora i przeprowadzona analiza metafor w dyskursie edukacyjnym. Autorka, opierając się na założeniu o wszechobecności metafory, przyjmuje szeroką definicję pojęcia i poddaje analizie ...
 • Grochowalska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Rozpoczynanie pracy zawodowej to etap ważny dla formowania się tożsamości zawodowej, konstruowania wiedzy, rozwijania umiejętności niezbędnych w zawodzie oraz budowania relacji interpersonalnych w nowym kontekście ...
 • Poćwiardowska, Blanka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  W artykule autorka zaprezentowała pojęcie poczucia sprawstwa w odniesieniu do procesu wychowania pełnionego przez rodziców. Przedstawiła również wyniki badań nad poczuciem sprawstwa rodziców dzieci w wieku przedszkolnym ...
 • Pisarska, Agnieszka; Ostaszewski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Przedmiotem artykułu jest prezentacja metod pomiaru używania substancji psychoaktywnych w badaniach prowadzonych wśród młodzieży. Zaprezentowane zostały pytania ankietowe wykorzystywane w ogólnopolskich projektach ...
 • Misiuk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Jakość relacji z rówieśnikami wpływa na rozwój poznawczych, emocjonalnych i społecznych kompetencji dziecka ułatwiających nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Akceptacja rówieśników ...