DSpace Repository

Diagnoza zaburzeń osobowości a perspektywa opiniowania sądowo-psychologicznego

Show simple item record

dc.contributor.author Pastwa-Wojciechowska, Beata
dc.date.accessioned 2016-02-12T11:20:13Z
dc.date.available 2016-02-12T11:20:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2015, T. 20, nr 4, s. 499-513 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3099
dc.description The article provides an overview of the current discussions on personality disorders and their role in the psychological assessment for court. The discussion focused on the following aspects: 1) the difficulties and challenges of diagnosis of personality disorders; 2) the status of personality disorders in psychological assessment for court; 3) the presentation of modern methodology for the diagnosis of personality disorder and 4) interaction of multiple disorders and accuracy of the diagnosis. Despite the fact that personality disorders still constitute the largest group among the disorders diagnosed in offenders they still pose a diagnostic challenge for clinicians. The problem concerns both the diagnostic criteria of the medical models, as Well as methods for their evaluation and description. There-fore, the search for methods of more precise and objective assessment of offenders is still needed by the administration of justice. en_US
dc.description.abstract Artykuł stanowi przegląd współczesnej dyskusji na temat zaburzeń osobowości i ich roli w sądowej diagnozie psychologicznej. Dyskusja koncentruje się na następujących aspektach: 1) trudnościach i wyzwaniach diagnostycznych zaburzeń osobowości; 2) miejscu i roli zaburzeń osobowości w opiniowaniu sądowo-psychologicznym; 3) przedstawieniu współczesnej metodologii diagnozowania zaburzeń osobowości oraz 4) współwystępowaniu zaburzeń a trafności diagnozy. Pomimo że zaburzenia osobowości wciąż stanowią najliczniejszą grupę wśród zaburzeń diagnozowanych u osób wchodzących w konflikt z prawem, to nadal stanowią wyzwanie diagnostyczne dla klinicystów. Problem dotyczy zarówno kryteriów diagnostycznych ujętych w modelach medycznych, jak również metod, za pomocą których można dokonywać ich oceny i opisu. Dlatego też wciąż dąży się do poszukiwania metod, za pomocą których można byłoby w sposób bardziej precyzyjny i obiektywny dokonywać oceny osób opiniowanych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject zaburzenia osobowości en_US
dc.subject opiniowanie sądowo-psychologiczne en_US
dc.subject problemy kliniczne i metodologiczne en_US
dc.title Diagnoza zaburzeń osobowości a perspektywa opiniowania sądowo-psychologicznego en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record