DSpace Repository

Szkolnictwo wyższe a rynek pracy - w poszukiwaniu konsensusu

Show simple item record

dc.contributor.author Ludwikowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-03-03T12:49:02Z
dc.date.available 2016-03-03T12:49:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2013, nr 5/6, s. 97-108 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3386
dc.description The complex and underdetermined character of relations between the education system (including the higher education) and the labour market necessitates the constant search of new modernizing or compensation solutions. The present article concentrates on the analysis of chosen propositions that might contribute to a change of the current situation by, e.g. introducing tuition fees, expanding the career counselling system aimed at higher school students and graduates, expanding autonomy of universities and colleges in respect of creation of majors and specializations, granting additional powers to the Polish Accreditation Committee or establishing the all-Polish labour market monitoring system. The considerations put forward in the article are based on the author’s own research. en_US
dc.description.abstract Złożoność i niedookreślenie relacji występujących pomiędzy systemem edukacji (w tym na poziomie wyższym) a rynkiem pracy wymusza stałe poszukiwanie nowych rozwiązań o charakterze modernizacyjnym bądź kompensacyjnym. W artykule autorka skupia się na analizie wybranych propozycji, mogących potencjalnie przyczynić się do zmiany zastanych realiów, m.in. wprowadzenie odpłatności za studia, rozbudowanie systemu poradnictwa zawodowego adresowanego do studentów i absolwentów szkół wyższych, poszerzenie autonomii uczelni w zakresie tworzenia kierunków i specjalności, nadanie dodatkowych uprawnień Polskiej Komisji Akredytacyjnej czy stworzenie ogólnopolskiego systemu monitoringu rynku pracy. Swoje rozważania autorka opiera na wynikach badań własnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject szkoła wyższa en_US
dc.subject rynek pracy en_US
dc.subject studenci en_US
dc.subject absolwenci en_US
dc.subject pracodawcy en_US
dc.subject doradztwo zawodowe en_US
dc.subject odpłatność za edukację en_US
dc.subject umasowienie szkolnictwa wyższego en_US
dc.subject monitoring rynku pracy en_US
dc.subject przydatność zawodowa en_US
dc.subject badanie losów absolwentów en_US
dc.title Szkolnictwo wyższe a rynek pracy - w poszukiwaniu konsensusu en_US
dc.title.alternative Higher education and the labor market - in search of consensus en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record