DSpace Repository

Szkoła jako agora dla młodego pokolenia współczesnej cywilizacji

Show simple item record

dc.contributor.author Plewka, Czesław
dc.date.accessioned 2016-05-31T12:42:51Z
dc.date.available 2016-05-31T12:42:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2015, nr 9, s. 28-39. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3649
dc.description The author founded that the school in the life of every young person is the place where various processes occur, which in a very important impinge on it, as this young person will be prepared to act independently after leaving school walls. This school sets its development prospects, creates a basis for directing the development, as well as the shapes are manifest ability to overcome problems and to customize it to the changing conditions resulting from any kind of Civilizational change. In this article we expressed some reflections on the essence of modern civilization that on this basis reveal social obligations and expectations placed on modern schools and teachers working there. The second part of the article contains some reflections on the situation of young generation that goes with the „world” of education to „the world” of work. Special attention was paid to the difficulties faced by young people in the process of finding a professional job opportunities. At the end of considerations formulated some reflection on the situation in which work of today contemporary school. Proposed several necessary changes which, according to the article's author can make there is a significant improvement in adjusting the education offering to the needs of the modern, still very smooth labor market. en_US
dc.description.abstract Autor artykułu założył, że szkoła w życiu każdego młodego człowieka jest tym miejscem, gdzie zachodzą różnorodne procesy, które w sposób niezwykle istotny rzutują na to, jak ten młody człowiek zostanie przygotowany do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu jej murów. To szkoła wyznacza perspektywę jego rozwoju, stwarza podstawy do kierowania tym rozwojem, a także kształtuje umiejętności pokonywania jawiących się problemów i nieustannego dostosowywania się do zmieniających się warunków wynikających z wszelkiego rodzaju przemian cywilizacyjnych. W artykule tym wyrażono kilka refleksji dotyczących istoty współczesnej cywilizacji, aby na tej podstawie ukazać powinności i społeczne oczekiwania formułowane pod adresem współczesnej szkoły i pracujących w niej nauczycieli. W drugiej części artykułu zawarto kilka refleksji dotyczących sytuacji młodego pokolenia, które przechodzi ze „świata” edukacji do „świata” pracy. Zwrócono szczególną uwagę na trudności, z jakimi boryka się młodzież w trakcie poszukiwania możliwości podjęcia pracy zawodowej. Pod koniec rozważań sformułowano kilka refleksji na temat sytuacji, w jakiej przychodzi pracować współczesnej szkole. Zaproponowano kilka niezbędnych zmian, które w opinii autora artykułu mogą sprawić, że nastąpi znacząca poprawa w dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb współczesnego, ciągle bardzo płynnego rynku pracy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject szkoła en_US
dc.subject cywilizacja en_US
dc.subject rynek pracy en_US
dc.subject sytuacja młodego pokolenia en_US
dc.subject school en_US
dc.subject civilization en_US
dc.subject labor market en_US
dc.subject the situation of the young generation en_US
dc.title Szkoła jako agora dla młodego pokolenia współczesnej cywilizacji en_US
dc.title.alternative The school as an agora for the young generation of modern civilization en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record