DSpace Repository

Marc-Antoine Jullien de Paris - od utopii heroicznej do pedagogiki porównawczej

Show simple item record

dc.contributor.author Głażewski, Michał
dc.date.accessioned 2016-06-17T11:06:20Z
dc.date.available 2016-06-17T11:06:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 2, s. 9-37. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3683
dc.description The subject of the paper is the character of Marc-Antoine Jullien de Paris, the father of comparative education, in the context of his political and educational biography. The work consists of eight parts: 1) Motionless mover of comparatistic, 2) Having destroyed the Bastille…, 3) Attractiveness of utopia, 4) Sperare non destiti, 5) Institute in Yverdon, 6) Comparative Education, 7) Critical examination of Jullien’s science of education and 8) A completely forgotten French pedagogue. At the end there is also attached a full list of Marc-Antoine Jullien’s works in French. The paper shows the evolution of his views – from republican family traditions, his education and passionate participation in the Revolution in 1789 in Paris, his political career at the side of Robespierre, sudden arrest and doubts about the methods of revolutionary realization of the heroic utopia – a society of free men, equal and fraternal, his turn towards fulfillment of those ideas through upbringing of New Man. The pedagogical aspect is of great importance here: cooperation with Pestalozzi and von Fallenberg, visiting and stay at the Institute in Yverdon, seeking a tool to develop and improve the structure and content of education and, finally, laying the foundations for a new field of pedagogy: Comparative Education. The paper also includes some critical examination of the concept of education by Marc-Antoine Jullien de Paris and a short description of his contemporary reception and scientific status nowadays. en_US
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest postać Marca-Antoine’a Julliena de Paris, ojca pedagogiki porównawczej, w kontekście jego biografii politycznej i pedagogicznej. Praca składa się z ośmiu części: 1) Nieruchomy poruszyciel komparatystyki, 2) Zdobywszy Bastylię…, 3) Powabność utopii, 4) Sperare non destiti, 5) Instytut w Yverdon, 6) Pedagogika porównawcza, 7) Krytyka Jullienowskiej nauki o wychowaniu oraz 8) Pewien zupełnie zapomniany francuski pedagog. Załączony został również pełen wykaz prac Marca-Antoine’a Julliena de Paris w języku francuskim. W artykule ukazano ewolucję jego poglądów – od republikańskich tradycji rodzinnych, edukacji, pełnego pasji zaangażowania w Rewolucję 1789 roku w Paryżu, karierę polityczną u boku Robespierre’a, nagłe aresztowanie i zwątpienie w metody rewolucyjnej realizacji utopii heroicznej – społeczeństwa ludzi wolnych, równych i bratnich, zwrot ku poszukiwaniu spełniania tych idei przez wychowanie Nowego Człowieka. Poczesne miejsce zajmuje aspekt pedagogiczny: współpraca z Pestalozzim i von Fallenbergiem, pobyt w Instytucie w Yverdon, poszukiwanie pewnego narzędzia budowania i doskonalenia struktur i treści oświatowych i wreszcie stworzenie podwalin pod nową dziedzinę pedagogiki: komparatystykę. Praca zawiera także krytykę koncepcji pedagogicznych Marca-Antoine’a Julliena de Paris oraz krótką deskrypcję stanu jego współczesnej recepcji i statusu naukowego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject Marc-Antoine Jullien de Paris en_US
dc.subject comparative pedagogy en_US
dc.subject heroic utopia en_US
dc.subject Pestalozzi en_US
dc.subject Yverdon en_US
dc.subject education en_US
dc.subject the French Revolution en_US
dc.subject pedagogika porównawcza en_US
dc.subject komparatystyka en_US
dc.subject utopia heroiczna en_US
dc.subject wychowanie en_US
dc.subject Rewolucja Francuska en_US
dc.title Marc-Antoine Jullien de Paris - od utopii heroicznej do pedagogiki porównawczej en_US
dc.title.alternative Marc-Antoine Jullien de Paris - From Heroic Utopia to comparative education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record