DSpace Repository

Wskaźnikowanie człowieka i rzeczywistości jako forma sprawowania władzy

Show simple item record

dc.contributor.author Melosik, Zbyszko
dc.date.accessioned 2017-07-11T11:01:54Z
dc.date.available 2017-07-11T11:01:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2016, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4074
dc.description Gathering statistical data about population should be the starting point of social policy – as long as it is efficient and makes human life better. The aim of the article is discussing how human indexing and their categorizing in statistical table leads to reductionism in individual dimension (lack of individualism) and social dimension (depriving social phenomenon of meaning and context because indices presented as numerical value oversimplifies reality), manipulation of reality and government. Though indices are presented as objective they are not neutral ideologically, because in their background is hidden particular vision of improvement. Assumed vision of reality might be achieved by mechanism of comparing and valuating – what happens in science and education. en_US
dc.description.abstract Zbieranie danych statystycznych na temat populacji jest koniecznym punktem wyjścia szeroko rozumianej polityki społecznej – jeśli ma być ona racjonalna i ma zmierzać do poprawy ludzkiego życia. Celem artykułu jest omówienie, jak wskaźnikowanie człowieka i lokowanie go w statystycznych tabelach zróżnicowania prowadzi do redukcjonizmu w aspekcie jednostkowym (rezygnacja z uwzględnienia indywidualizmu) i społecznym (pozbawia zjawisko społeczne znaczenia i kontekstu, ponieważ wskaźniki, przybierając uogólnioną formę liczbową, upraszczają rzeczywistość), manipulacji rzeczywistości i służy do sprawowania władzy. Wbrew eksponowaniu obiektywności wskaźników, nie mają one charakteru ideologicznie neutralnego, w ich tle zawsze dostrzec można jakąś wizję poprawy rzeczywistości, do której dążąc, wykorzystuje się między innymi mechanizm porównywania i oceniania – co ma miejsce także w kontekście uprawiania nauki czy edukacji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject general pedagogy en_US
dc.subject actuarial practices en_US
dc.subject indexing en_US
dc.subject power en_US
dc.subject segmentation en_US
dc.subject reductionism en_US
dc.subject pedagogika ogólna en_US
dc.subject praktyki aktuarialne en_US
dc.subject redukcjonizm en_US
dc.subject segmentowane en_US
dc.subject władza en_US
dc.subject wskaźnikowanie en_US
dc.title Wskaźnikowanie człowieka i rzeczywistości jako forma sprawowania władzy en_US
dc.title.alternative Indexing of human and reality as a form of exercising power en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record