DSpace Repository

Historia miejsc jako produkt. Marketing terytorialny a dziedzictwo historyczne

Show simple item record

dc.contributor.author Kamosiński, Sławomir
dc.date.accessioned 2014-03-05T12:08:19Z
dc.date.available 2014-03-05T12:08:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/415
dc.description Metryką każdego miejsca zamieszkanego przez człowieka jest jego dziedzictwo historyczne. Dokumentuje ono dorobek materialny i niematerialny mieszkańców żyjących na danym terenie przed nami. W niniejszym artykule zaprezentowano, na empirycznych przykładach, jak władze lokalne wykorzystują dziedzictwo historyczne miejsc dla celów promocji miejscowości i komercjalizacji ich przestrzeni. Zwrócono uwagę, że obiekty sakralne, zamki i pałace, założenia urbanistyczne, zabytkowe parki, fabryki, obiekty hydrotechniczne oraz hejnały, herby miast, legendy i dziedzictwo kulinarne, stają się w rozumieniu marketingu terytorialnego produktami historycznymi miejsc o charakterze materialnym i niematerialnym. Podkreślić należy, że każdy produkt historyczny miejsca ma znaczący wpływ na kształtowanie wizerunku jednostki terytorialnej, a odpowiednio wyeksponowany może stać się jej wizytówką. Z tego powodu historia miejscowości nie jest zamkniętą, martwą i bezużyteczną kartą, którą można marginalizować w promocji miejsc. en_US
dc.description.abstract Historical legacy is a ‘public register’ of every place inhabited by human beings. It documents the material and immaterial output and achievements of those who lived on a particular area before us. This paper, basing on empirical examples, shows how the local authorities use historical legacy of particular places to promote the place and commercialize the area. It has been pointed out herein that buildings of religious character, castles and palaces, urban planning schemes, historic parks, hydrotechnical objects and bugle calls, coats – of – arms, legends and culinary legacy, from the perspective of territorial marketing become the historical products of places of material and immaterial character. It should be highlighted then, that every historical product has significant influence on creating an image of a territorial unit and, if it is properly presented and emphasized, it may become a real showpiece of a town or a city. Therefore, a history of a particular town or city cannot be considered as a fixed, dead or useless card, and we should not marginalize it when promoting a place. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject marketing terytorialny en_US
dc.subject produkt miejsca en_US
dc.subject produkt historyczny miejsca en_US
dc.subject samorząd gminny en_US
dc.subject promocja miejsc en_US
dc.subject dziedzictwo historyczne en_US
dc.subject territorial marketing en_US
dc.subject product of place en_US
dc.subject historical product of place en_US
dc.subject district self-government en_US
dc.subject promotion of places en_US
dc.subject historical legacy en_US
dc.title Historia miejsc jako produkt. Marketing terytorialny a dziedzictwo historyczne en_US
dc.title.alternative History of Places as a Product. Territorial Marketing and Historical Legacy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record