DSpace Repository

Zakładnicy przyszłości - o dyskursywnej polityce wobec młodzieży

Show simple item record

dc.contributor.author Ostrowicka, Helena
dc.date.accessioned 2014-05-19T10:40:23Z
dc.date.available 2014-05-19T10:40:23Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2007, nr 1, s. 71-78 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/502
dc.description The main purpose of considerations is a critical analysis of a discourse upon state about youth, represented by a document entitled Revised European Charter on Youth Participation in Local and Regional life, passed by a Congress of local and regional authorities of Europe on 21 May 2003. In Poland released on the commission of Ministry of National Education and Sport in 2005. Identification of characteristics of mentioned discourse was made by means of using discourse categories, knowledge/power and dividing practices defined by M. Foucault and a concept of power in global age by U. Beck. After discussing the theoretically-methodological premises, the author describes institutional conditions of discourse upon state about youth. Further she concentrates her attention on content of Charter as a characteristic illustration of a discursive “youth policy”. The author defends a thesis which says that a discourse upon Youth Bureau, agency of Ministry of National Education and Science, implies as common a present knowledge about youth and society aiming at control over a concept of active participation of young people in local and regional life. From the pedagogical point of view a particular characteristic of construing pedagogy (creating and processing) is an identity of a young citizen. A peculiar property of such discourse is situating within confines of discourse upon state and outside state agencies, with whom a question of acceptance is directly connected. Knowledge/power that is carried by the analyzed document is a part of a modernistic model of citizen education, where the starting point is defining its respectable results. en_US
dc.description.abstract Zasadniczym celem podjętych rozważań jest krytyczna analiza dyskursu państwa o młodzieży, reprezentowanego przez dokument zatytułowany Znowelizowana europejska karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, uchwalony przez Kongres europejskich władz lokalnych i regionalnych 21 maja 2003 roku, a w Polsce wydany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w 2005 roku. Identyfikacji cech wspomnianego dyskursu dokonano z zastosowaniem kategorii dyskursu, wiedzy/władzy i praktyk repartycji, zdefiniowanych przez M. Foucaulta, oraz koncepcji władzy w epoce globalnej, autorstwa U. Becka. Po omówieniu przesłanek teoretyczno-metodologicznych, autorka opisuje warunki instytucjonalne dyskursu państwa o młodzieży. Dalej uwagę koncentruje na treści Karty jako szczególnej ilustracji dyskursywnej „polityki młodzieżowej”. Autorka broni tezy głoszącej, iż dyskurs Biura ds. Młodzieży, agendy usytuowanej w ramach Ministerstwa Edukacji i Nauki, narzuca jako powszechnie obowiązującą wiedzę o młodzieży i obywatelstwie, dążąc do przejęcia kontroli nad pojęciem aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym. Z perspektywy pedagogicznej jest zatem szczególną postacią pedagogii konstruującej (tworzącej i przetwarzającej) tożsamość młodego obywatela. Osobliwą właściwością dyskursu tego typu jest usytuowanie w ramach dyskursu państwa i agend ponadpaństwowych, z czym wiąże się bezpośrednio kwestia ich legitymizacji. Wiedza/władza, jaką niesie analizowany dokument, wpisuje się w modernistyczny model edukacji obywatelskiej, w której punktem wyjścia czyni się zdefiniowanie jej pożądanych rezultatów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Zakładnicy przyszłości - o dyskursywnej polityce wobec młodzieży en_US
dc.title.alternative Hostages of future - about discursive policy towards youth en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record