Aspekty prawne


Deponowanie publikacji w repozytorium odbywa się na zasadzie licencji niewyłącznej, nie oznacza przekazania praw autorskich Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego.

Autor deponując publikację potwierdza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz nie narusza praw osób trzecich. Równocześnie upoważnia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego do archiwizowania i rozpowszechniania zdeponowanych materiałów.

W repozytorium można deponować materiały jako:

  • Preprint - to wstępna, nierecenzowana wersja pracy w formie rękopisu (maszynopisu). W takim przypadku decyzje o udostępnieniu publikacji podejmuje wyłącznie autor.
  • Postprint - kopia utworu już opublikowanego (wersja ostateczna). W przypadku postprintu należy sprawdzić, czy umowa zawarta z wydawcą nie wyklucza możliwości deponowania publikacji w repozytorium.

Pomocą może być serwis Sherpa/Romeo, który informuje o polityce określonego wydawcy wobec udostępniania publikacji w otwartym dostępie. Jeżeli w serwisie nie ma informacji o wydawnictwie, to należy zapytać je o zgodę na zdeponowanie pracy w uczelnianym repozytorium.

Warto pamiętać, że w trakcie podpisywaniu umowy z wydawcą można negocjować pozwolenie na archiwizację pracy w repozytorium uczelnianym.

W przypadku prac współautorskich konieczna jest zgoda każdego twórcy.

Gdy pracę deponuje ktoś inny niż autor, to osoba taka bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

Każdą publikację można dodatkowo udostępnić na wybranej licencji Creative Commons.

Wszystkie prace gromadzone w repozytorium są chronione prawem autorskim i udostępniane zgodnie z wolą autorów w zakresie dozwolonego użytku.